Akty prawa miejscowego stanowione przez powiat

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ POWIAT – przepisy obowiązujące na terenie powiatu wydane na podstawie upoważnienia ustawowego przez organy do tego uprawnione, tj. organy powiatowego samorządu terytorialnego (→ prawo miejscowe). Samorząd powiatowy ma kompetencje prawotwórcze, które odnoszą się przede wszystkim do tworzenia a.p.m. Rada powiatu stanowi a.p.m. obowiązujące na obszarze powiatu, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach – co oznacza, że wymagają one wyraźnego upoważnienia zawartego w ustawie. Prawo miejscowe jest stanowione przez radę powiatu w formie uchwał, o ile ustawy nie stanowią inaczej. W zależności od przyjętego kryterium można wyróżnić następujące rodzaje powiatowych a.p.m.: akty wykonawcze wydawane na podstawie przepisów ustaw szczególnych; akty wydawane na podstawie klauzuli generalnej; akty wydawane przez radę powiatu; akty wydawane przez zarząd powiatu; lokalne przepisy wykonawcze do ustaw; akty ustrojowo-organizacyjne; przepisy porządkowe. Rada powiatu wydaje akty dotyczące w szczególności spraw: wymagających uregulowania w statucie; szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu; zasad i trybu korzystania z obiektów powiatowych i urządzeń użyteczności publicznej. Ponadto w przypadkach szczególnie uzasadnionych, w zakresie nieuregulowanym odrębnie ustawowo lub nieuregulowanym w innych przepisach powszechnie obowiązujących, rada powiatu wydaje akty dotyczące spraw porządkowych, związanych z koniecznością ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Przepisy te są jednak stanowione przez radę powiatu wtedy, gdy przyczyny uzasadniające ich wydanie występują na obszarze więcej niż jednej gminy. W przepisach porządkowych wydawanych przez powiat może zostać przewidziana kara grzywny za ich naruszanie, którą wymierza się w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. Wyjątkowo, w przypadkach niecierpiących zwłoki, przepisy porządkowe może wydawać również organ wykonawczy – zarząd powiatu, w formie zarządzenia. Jednakże dalsze obowiązywanie takiego zarządzenia wymaga zatwierdzenia przez radę powiatu. A.p.m. stanowione przez powiat podlegają opublikowaniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym ( → ogłaszanie aktów prawa miejscowego) [ S. Kozłowski ].

Literatura: B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2016.

Counterliczniki