Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy administracji rządowej

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – przepisy obowiązujące na terenie województwa wydane na podstawie upoważnienia ustawowego przez organy do tego uprawnione, tj. organy terenowe organy administracji rządowej (→ prawo miejscowe). Wojewoda oraz organy niezespolonej administracji rządowej mają kompetencje prawotwórcze, które odnoszą się do tworzenia aktów prawa obowiązującego w województwie lub jego części. P.m. musi być stanowione na podstawie upoważnień zawartych w ustawach, a organy niezespolonej administracji rządowej są zobowiązane do uzgadniania z wojewodą projektów takich aktów prawa. Wojewoda w zakresie nieuregulowanym w ustawach lub przepisach powszechnie obowiązujących może wydawać rozporządzenia porządkowe w przypadku konieczności ochrony życia i zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Przepisy porządkowe wydane przez wojewodę muszą być przekazane niezwłocznie prezesowi rady ministrów, marszałkowi województwa, starostom oraz wójtom/burmistrzom/prezydentom miast ze względu na właściwość miejscową. Rozporządzenia wojewody mogą przewidywać wymierzenie kary grzywny za naruszenie zawartych w nich przepisów. Prezes rady ministrów może uchylić wszystkie akty ustanowione przez wojewodę lub organy niezespolonej administracji rządowej w przypadku: niezgodności z ustawami lub aktami wykonawczymi wydanymi w celu ich wykonania, niezgodności z polityką rządu, naruszenia zasad rzetelności i gospodarności. W przypadku, gdy przepisy rozporządzenia wydane przez organy administracji rządowej naruszają interes obywateli, mogą być zaskarżone do sądu administracyjnego, który jest władny nakazać organowi nadzoru wykonanie niezbędnych czynności na rzecz skarżącego (→ ogłaszanie aktów prawa miejscowego) [ S. Kozłowski ].

Literatura: D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2015.

Counterliczniki