Audyt operacyjny w sektorze publicznym

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

AUDYT OPERACYJNY W SEKTORZE PUBLICZNYM – obejmuje przede wszystkim zgodność operacji (np. zawartej umowy z prawem zamówień publicznych). A.o. jest jednym z trzech (po audycie finansowym oraz audycie informatycznym) najczęściej wymienianym typem zadań audytowych w sektorze publicznym. Współcześnie typologia zadań audytowych poza zadaniami zapewniającymi oraz zadaniami doradczymi ulega zatarciu. Przykładowo każda operacja w instytucji publicznej (np. zawarcie umowy z projektodawcą w programie grantowym) ma swoje skutki finansowe oraz jest ewidencjonowana w systemie informatycznym. Stąd pomimo obecności w wielu typologiach tego rodzaju zadania coraz częściej spotyka się zadania audytowe obejmujące zarówno badanie operacji, jak i skutków finansowych oraz przebiegu tej operacji w systemach informatycznych. Badania takie są realizowane zarówno przez audytorów wewnętrznych, jak i audytorów oraz kontrolerów zewnętrznych. A.o. przyczynia się do poprawy przejrzystości i rozliczalności wykorzystania środków publicznych, jak również promuje wydajność i skuteczność w administracji publicznej (audyt) [ Ł. Małecki-Tepicht ].

Literatura: Standard 39 - ISSAI 100 Podstawowe zasady kontroli w sektorze publicznym, [w:] Standardy ISSAI 100 • ISSAI 200 • ISSAI 300 • ISSAI 400, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2016.

Counterliczniki