Audyt realizacji zadań

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

AUDYT REALIZACJI ZADAŃ – odnosi się do kontroli oszczędności, wydajności i skuteczności i obejmuje: kontrolę oszczędności działalności administracyjnej zgodnie z rozsądnymi zasadami i praktyką administracji lub działalności i praktyki gospodarczej; kontrolę wydajności wykorzystania zasobów ludzkich, finansowych i innych, łącznie ze zbadaniem systemów informatycznych, wskaźników wykonania zadań oraz systemów monitorowania, a także procedur stosowanych przez kontrolowane jednostki w celu usunięcia wykrytych niedociągnięć; kontrolę skuteczności działania w odniesieniu do realizacji celów kontrolowanej jednostki oraz kontrolę faktycznych skutków działalności w porównaniu do skutków zamierzonych. Ten rodzaj zadań audytowych zrodził się z potrzeby analizy oszczędności, wydajności i skuteczności programów i instytucji publicznych. W Polsce najwyższym organem kontroli jest → Najwyższa Izba Kontroli. W zakresie a.r.z. NIK stosuje Standardy INOTSAI oraz Dobre praktyki ISSAI. Audytorzy instytucji europejskich są związani wytycznymi Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Audytorzy wewnętrzni posługują się ponadto dobrymi praktykami oraz poradnikami wydanymi przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (→ audyt) [ Ł. Małecki-Tepicht ].

Literatura: Podręcznik kontroli wykonania zadań, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Bruksela 2002 ■ Standardy i wytyczne kontroli wykonania zadań na podstawie standardów kontroli INTOSAI i praktyki - ISSAI 3000, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2009 ■ Standardy ISSAI 100 • ISSAI 200 • ISSAI 300 • ISSAI 400, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2016.

Counterliczniki