Budżet powiatu

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

BUDŻET POWIATU – roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów powiatu. B.pow. uchwala rada powiatu w formie uchwały budżetowej, która stanowi podstawę gospodarki finansowej powiatu w danym roku budżetowym. Inicjatywę w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej ma wyłącznie organ wykonawczy – zarząd powiatu. Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej określa rada powiatu. B.pow. jest głównym instrumentem sprawowania władzy i realizacji zadań powiatu. B.pow. jest planem kasowym, a zatem obejmuje planowane wpływy (dochody i przychody) oraz wydatki i rozchody. B.pow. obejmuje plan dochodów, plan wydatków, plan przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu. Poszczególne plany budżetowe ujęte są w pozycje klasyfikacji budżetowej i zaprezentowane w załącznikach do uchwały budżetowej. W treści uchwały podawane są łączne kwoty dochodów i wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz łączna kwota planowanych przychodów i rozchodów. Ujęte w b.pow. dochody i przychody stanowią ich prognozowaną wartość, a wydatki i rozchody nieprzekraczalny limit. B.pow. obejmuje plany finansowe wszystkich powiatowych jednostek budżetowych. Uchwałę budżetową rada powiatu podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego. Głównymi dochodami powiatów są: subwencje, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej. W przypadku miast na prawach powiatów istotnym źródłem dochodu jest także podatek od nieruchomości. Wydatki powiatu przeznaczane są przede wszystkim na: oświatę i wychowanie, transport, pomoc społeczną oraz administrację publiczną (→ dochody powiatu; budżet obywatelski) [ T. Strąk ].

Literatura: T. Lubińska, Budżet a finanse publiczne, Warszawa 2010 ■ S. Owsiak, Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Warszawa 2017 ■ P. Sołtyk, M. Dębowska-Sołtyk, Finanse samorządowe, Warszawa 2016 .

Counterliczniki