Burmistrz

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

BURMISTRZ – organ wykonawczy w gminie na prawach miasta. Pochodzi z samorządowych wyborów powszechnych, równych, bezpośrednich oraz odbywających się w głosowaniu tajnym. Kadencja trwa pięć lat i liczy się od złożenia ślubowania na posiedzeniu rady gminy, obowiązuje od 2018 r. ograniczenie do dwóch kadencji. B. jest również organem pierwszej instancji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, kierownikiem urzędu miasta, przełożonym zatrudnionych w nim pracowników samorządowych, zwierzchnikiem służbowym gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Do zadań b. należy kierowanie bieżącymi sprawami miasta, reprezentowanie go na zewnątrz. Kieruje jednostkami terenowej obrony cywilnej, jest również podmiotem odpowiedzialnym za kwestie ochrony przed skutkami klęsk żywiołowych. B. wykonuje uchwały rady miejskiej oraz zadania miasta. Podczas ich wykonywania podlega wyłącznie radzie miejskiej. Do zadań b. należą kwestie: przygotowania projektów uchwał rady miasta; określenie sposobów wykonania uchwał rady; gospodarowanie mieniem komunalnym; wykonywanie budżetu; zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych; stanowienie przepisów porządkowych w przypadkach niecierpiących zwłoki. B. może być odwołany tylko w dwóch przypadkach – w referendum gminnym oraz w trybie nadzoru przez prezesa rady ministrów (→ organ wykonawczy samorządu terytorialnego) [ [http://encyklopediaap.uw.edu.pl/index.php/Jacek_Wojnicki J. Wojnicki ].

Literatura: B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2016 ■ J. Regulski, Samorząd III RP; koncepcje i realizacja, Warszawa 2000 ■ E. Zieliński, Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, Warszawa 2013.

Counterliczniki