Decydowanie publiczne

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

DECYDOWANIE PUBLICZNE – odbywa się w określonej przestrzeni publicznej i oznacza aktywność decyzyjną podmiotów w zakresie programowania, organizowania i ukierunkowywania działań administracji publicznej w sprawach o kluczowym znaczeniu. Decydowanie to akt wartościujący, tzn. decydent gromadzi, selekcjonuje i ocenia informacje pomocne w podjęciu decyzji, jest to zatem proces, który jest determinowany przez przedmiot decyzji, procedurę decydowania oraz kwestie rozwiązywania, realizacji oraz weryfikacji decyzji. Decydent dokonując weryfikacji możliwych sposobów rozstrzygnięcia powinien przewidywać skutki każdego z alternatywnych wariantów oraz określić kryteria wyboru, aby następnie podjąć ostateczną decyzję, która powoduje zakończenie procesu decyzyjnego oraz podjęcie konkretnych działań wynikających z tego rozstrzygnięcia. D.p. może dotyczyć rozstrzygnięć, które wpływają na kształt relacji publicznych z podmiotami ponadnarodowymi i ponadpaństwowymi. Koncentruje się na kwestiach związanych z funkcjonowaniem władzy, prawa i polityki, dystrybucją dóbr oraz usług materialnych i niematerialnych, a także zarządzaniem zasobami publicznymi [ E. Szulc-Wałecka ].

Literatura: Decydowanie publiczne, red. G. Rydlewski, Warszawa 2011 ■ Proces decyzyjny w administracji publicznej, red. L. Habuda, Wrocław 2000.

Counterliczniki