Decyzja administracyjna

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

DECYZJA ADMINISTRACYJNA – jedna z podstawowych form działania organów administracji publicznej w Polsce. W ujęciu materialnym polega na merytorycznym, władczym rozstrzyganiu indywidualnych spraw obywateli (w zakresie ich praw lub obowiązków prawnych) na podstawie norm prawa administracyjnego (materialnego). W ujęciu procesowym decyzja administracyjna zamyka postępowanie administracyjne prowadzone przez organ administracji publicznej na podstawie norm formalnego prawa administracyjnego. W sferze decydowania publicznego d.a. może być interpretowana jako wynik procesu decyzyjnego w obszarze spraw indywidualnych w wysoce sformalizowanym trybie, określonym przede wszystkim przez kodeks postępowania administracyjnego. Decydentem jest organ administracji publicznej, który został powołany do realizacji zadań administracji publicznej, a adresatem decyzji może być zarówno obywatel polski, jak i cudzoziemiec, ponadto d.a. może być skierowana do innych podmiotów – rozstrzygające o zastosowaniu tej formy działania administracji jest to, by adresat d.a. nie pozostawał w stosunkach służbowych czy organizacyjnych z decydentem. Uchybienie procedurze może spowodować zakwestionowanie d.a., co prowadzi z kolei do odstąpienia od wcielenia jej w życie. Może to uczynić sama administracja, przyznając się do popełnienia błędów w procesie podejmowania d.a. lub może to być skutek działania „kontrolera zewnętrznego”, czyli sądu administracyjnego, którego działanie kontrolne zostanie uruchomione żądaniem niezadowolonego adresata d.a. Decyzje są wykonywane przy użyciu władztwa państwowego bez konieczności angażowania sądu powszechnego [ A. Mirska ].

Literatura: A. Mirska, Decydowanie w trybie postępowania administracyjnego, [w:] Decydowanie publiczne, red. G. Rydlewski, Warszawa 2011 ■ E. Ochendowski, Prawo administracyjne, część ogólna, Toruń 2013.

Counterliczniki