Dochody samorządu województwa

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

DOCHODY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA – części dochodów publicznych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są źródłem środków publicznych województw samorządowych. D.s.w. to bezzwrotne wpływy środków pieniężnych województw (na rachunek lub wpłaconych do kasy). D.s.w. są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. D.s.w. mogą być: środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi; środki pochodzące z budżetu UE, inne środki określone w odrębnych przepisach oraz środki z funduszy celowych. Źródłami dochodów własnych województwa są: 1. dochody podatkowe, czyli udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT – 1,60%, CIT – 14,75%); 2. dochody niepodatkowe: a. dochody uzyskiwane przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wpłaty od wojewódzkich zakładów budżetowych; b. dochody z majątku województwa; c. spadki, zapisy i darowizny na rzecz województwa; d. dochody z kar pieniężnych i grzywien; e. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; f. odsetki od pożyczek udzielanych przez województwo; g. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody województwa; h. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych województwa; i. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego; j. inne dochody należne województwu na podstawie odrębnych przepisów. Subwencja ogólna obejmuje następujące rodzaje subwencji: wyrównawcza, regionalną i oświatowa. D.s.w. z dotacji celowych to przede wszystkim dochody z dotacji na zadania inwestycyjne i na programy współfinansowane ze środków UE. (→ budżet samorządu województwa) [ T. Strąk ].

Literatura: T. Lubińska, S. Franek, M. Będzieszak, Potencjał dochodowy samorządu w Polsce, Warszawa 2007 ■ S. Owsiak, Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Warszawa 2017.

Counterliczniki