Dział administracji rządowej

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

DZIAŁ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – zbiór spraw wyodrębnionych pod względem rzeczowym, jedynie z przedmiotowego punktu widzenia, które są precyzyjnie wyodrębnione w ustawie o działach administracji rządowej. Liczba dz. jest zmienna, według stanu prawnego na styczeń 2020 wynosi 35 (np. administracja publiczna, finanse, gospodarka, nauka, obrona narodowa, rolnictwo, sprawiedliwość, środowisko). Dz. kieruje → minister, np. minister właściwy ds. administracji publicznej. Ministrowie, którym powierzono kierowanie działami administracji rządowej, pełnią obok funkcji członka rządu także rolę naczelnego jednoosobowego organu administracji rządowej, który posiada własne prawnie wyodrębnione kompetencje. Nie przypisuje się dz. konkretnej struktury administracyjnej, kluczowe są sprawy przedmiotowe. Jedynym wskazaniem jest to, że daną dziedziną kieruje minister właściwy do spraw, które zawierają się w danym dziale. Jeden minister może kierować jednocześnie kilkoma działami (stąd też używa się w aktach prawnych określenia minister właściwy do spraw), a ministerstwo łączyć może w sobie kilka działów, np. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podział w ministerstwach na poszczególne departamenty również jest oparty na istniejących działach (→ resort) [ A. Jarosz ].

Literatura: H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004 ■ J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2016 ■ E. Zieliński, Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, Warszawa 2013.

Counterliczniki