Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH – współpraca w tym zakresie powinna dążyć do lepszego zaspokojenia potrzeb społecznych z wykorzystaniem potencjału partnerów. Można wyróżnić następujące f.wsp.: 1. współpraca finansowa polegająca na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji → zadań publicznych poprzez: a. ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizacją zadań publicznych; b. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków organizacji pozarządowych na realizacją zadania publicznego, w tym z pominięciem konkursu ofert; c. zlecanie organizacjom pozarządowym obsługi konkursów ofert na realizację zadań publicznych; d. podzlecanie zadań publicznych w ramach umowy o realizację zadania publicznego i regranting; 2. realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych, polegająca m.in. na: a. udostępnianiu rzeczowych i kadrowych zasobów administracji publicznej; b. udostępnianiu infrastruktury promocyjnej administracji publicznej; c. obejmowaniu patronatami realizacji zadań publicznych (np. patronat wójta, marszałka województwa); d. udzielaniu przez administrację wsparcia merytorycznego – np. doradztwo, szkolenia; e. tworzeniu wspólnych zespołów monitorujących i koordynujących realizację zadań publicznych; 3. partnerstwo projektowe przy realizacji zadań publicznych (→ zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi) [ I. Macek ].

LiteraturaPoradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Warszawa 2012, http://siecsplot.pl/wp-content/uploads/2019/04/Model_poradnik_Splot.pdf ■ Poradnik: Na czym polega współpraca merytoryczna administracji z organizacjami pozarządowymi?, https://poradnik.ngo.pl/na-czym-polega-wspolpraca-merytoryczna-administracji-z-organizacjami-pozarzadowymi [dostęp: styczeń 2020].

Counterliczniki