Fundusz sołecki

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

FUNDUSZ SOŁECKI – środki finansowe, które mogą zostać wyodrębnione z → budżetu gminy i zagwarantowane dla → sołectwa na wykonanie przedsięwzięć mieszczących się w kategorii zadań własnych gminy służących poprawie warunków życia mieszkańców i które są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki f.s. mogą być również przeznaczone na wydatki związane z usunięciem skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy o stanie klęski żywiołowej. Instytucja f.s. funkcjonuje w systemie finansów samorządowych od 2009 r., a od 2014 r. na podstawie nowej ustawy o funduszu sołeckim. Utworzenie f.s. jest uprawnieniem rady gminy, uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych, a uchwała o niewyrażeniu zgody na jego wyodrębnienie ma zastosowanie wyłącznie do roku budżetowego następującego po roku, w którym została podjęta. Wysokość środków przypadających na dane sołectwo obliczana jest na podstawie wzoru określonego w ustawie, a podstawową zmienną jest liczba mieszkańców sołectwa. Warunkiem przyznania w roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie przez dane sołectwo wniosku do wójta/burmistrza/prezydenta miasta. Rada gminy uchwalając budżet gminy może odrzucić wniosek sołectwa, gdy uzna, że zadania, które sołectwo planuje zrealizować, nie spełniają warunków określonych w ustawie. F.s. nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. F.s. może być interpretowany jako element gospodarki finansowej gminy i instrument finansowy bezpośredniej realizacji jej zadań przez sołectwa. Korzyścią dla gminy są dodatkowe środki z budżetu państwa, które w przypadku nieutworzenia funduszu jej nie przysługują. Z punktu widzenia mieszkańców sołectwa jest to instrument partycypacji budżetowej, czyli współdecydowania o wydatkowaniu określonej części środków publicznych z budżetu gminy. Jego celem jest wsparcie inicjatyw mieszkańców sołectw [ A. Mirska ].

Literatura: M. Augustyniak, Jednostki pomocnicze gminy, Warszawa 2010 ■ M. Paczocha, Fundusz sołecki jako narzędzie realizacji zadań gminy przez sołectwa, „Finanse Komunalne” 2009, nr 7-8 ■ M. Wójcik, Fundusz sołecki w świetle w nowych regulacji prawnych, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2014, nr 4.

Counterliczniki