Interesariusz

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎polski

INTERESARIUSZ – podmiot (osoba, organizacja, instytucja), która może wpływać na organizację i która pozostaje pod wpływem jej działań. W zarządzaniu wyróżnia się int. wewnętrznych organizacji oraz int. zewnętrznych, działających w jej otoczeniu społeczno-politycznym. Pojęcie int. jest stosowane w → zarządzaniu strategicznym oraz zarządzaniu projektami, a także w → zarządzaniu publicznym. Istotnym elementem jest to, że aktywność int. może w znaczący sposób wpłynąć na realizację celów, jakie zakłada sobie instytucja publiczna (sukces, porażka). W przypadku zarządzania publicznego int. są przede wszystkim różnego rodzaju → grupy interesów, społeczności lokalne, grupy społeczne oraz pojedynczy obywatele. Analiza int., ich interesów, motywacji i strategii, zwana najczęściej mapowaniem int., jest istotnym elementem zarządzania publicznego. Poza mapowaniem int. istotne dla osiągania celów w zarządzaniu publicznym jest aktywne komunikowanie się z int., przekonywanie ich do stanowiska instytucji publicznej i uwzględnianie ich stanowisk w wypracowaniu ostatecznych rozwiązań. Int. mogą mieć także duże znaczenie w implementacji przedsięwzięć publicznych oraz mogą brać udział w ocenie (ewaluacji) działań publicznych. Jeśli chodzi o int. administracji publicznej, to często mają określone uprawnienia wskazane przepisami prawa do skonsultowania z nimi bądź uzgodnienia projektów działań administracji publicznej (→ konsultacje społeczne). Wpływają także na wizerunek instytucji publicznych poprzez rozpowszechnianie opinii na temat jakości ich pracy. Mapowanie int. uwzględnia przede wszystkim stopień ich wpływu (niski, wysoki) na instytucje oraz stopień zainteresowania (niski, wysoki) sukcesem/porażką instytucji. [D. Długosz]

Literatura: R. Tyszkiewicz, Zarządzanie relacjami z interesariuszami organizacji, Warszawa 2017 ■ Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Katowice 2013.

Counterliczniki