Karta obywatela

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

KARTA OBYWATELA – zawiera podstawowe zasady obowiązujące w pracy publicznej, do których należy: konieczność zdefiniowania przez administrację i podania do wiadomości publicznej standardów usług, których mogą spodziewać się korzystający z nich obywatele, a także publikowania informacji o praktyce stosowania tych standardów oraz gromadzenia i udostępniania informacji na temat reguł funkcjonowania administracji publicznej. K.o. rozstrzyga także następujące kwestie: 1. wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, sektor publiczny powinien stworzyć obywatelowi możliwość wyboru, a podczas ustalania standardów usług powinny być brane pod uwagę opinie ich użytkowników; 2. urzędnicy powinni wykazywać uprzejme i pomocne podejście do interesantów; 3. należy stosować zrozumiałe i łatwe do zastosowania procedury składania skarg oraz zapewnić obiektywny system ich rozpatrywania; 4. należy zapewniać, w ramach posiadanych zasobów, najefektywniejszy poziom usług publicznych. W sensie politycznym K.o. jest wyrazem zmiany podejścia rządu wobec obywateli – zrozumienia, iż są oni zarówno płatnikami, jak i odbiorcami usług świadczonych przez państwo [ J. Itrich-Drabarek ].

Literatura: J. Itrich-Drabarek, Uwarunkowania, standardy i kierunki zmian służby cywilnej w Polsce na tle europejskim, Warszawa 2010.

Counterliczniki