Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (KWRiST) – forum wypracowania wspólnego stanowiska rządu i samorządu terytorialnego. Zaliczana jest do tzw. organów wspólnych, zajmujących się wypracowaniem wspólnego stanowiska w procesie koordynacji, konsultacji i negocjacji. Do zadań KWRiST należy rozpatrywanie problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu i polityką państwa wobec niego, a także spraw dotyczących samorządu terytorialnego znajdujących się w zakresie działania UE i organizacji międzynarodowych, do których należy Polska. KWRiST składa się z przedstawicieli rządu i samorządu. Strona rządowa składa się z ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz 11 przedstawicieli powoływanych i odwoływanych przez prezesa rady ministrów na wniosek ministra. Stronę samorządową stanowią wyznaczeni przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego. Reprezentanci obu stron pracują w 12 zespołach problemowych oraz 3 grupach roboczych. Ich prace wspierane są przez ekspertów. KWRiST wyraża opinię wobec rozpatrywanych zagadnień, dokumentów itd., która to opinia jest rezultatem uzgodnienia przez obie strony i która może zawierać odrębne stanowiska w kwestiach szczegółowych. W przypadku braku takiego uzgodnienia każda ze stron przyjmuje własne stanowisko. Pracami KWRiST kierują współprzewodniczący – minister właściwy ds. administracji publicznej oraz wybrany przedstawiciel strony samorządowej. Posiedzenia komisji oraz zespołów i grup roboczych odbywają się w zależności od potrzeb [ P. Antkowiak ].

Literatura: B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2016.

Counterliczniki