Komisja rewizyjna samorządowych organów stanowiących i kontrolnych

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

KOMISJA REWIZYJNA SAMORZĄDOWYCH ORGANÓW STANOWIĄCYCH I KONTROLNYCH – obligatoryjnie powoływany przez radę gminy/powiatu oraz sejmik województwa organ w celu realizacji ich kompetencji jako organów kontrolnych wobec działalności: wójta/burmistrza/prezydenta miasta, zarządu powiatu/województwa, jednostek organizacyjnych danej jednostki samorządu terytorialnej, jednostek pomocniczych gminy. Jest to jedyna z dwóch obligatoryjnych → komisji samorządowych organów stanowiących i kontrolnych, która jest tworzona obligatoryjnie. W skład k.r. wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego lub wiceprzewodniczących rady/sejmiku. K.r. opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia → absolutorium organowi wykonawczemu; wniosek w tej sprawie podlega zaopiniowaniu przez → regionalną izbę obrachunkową. K.r. może wykonywać również inne zadania zlecone przez radę/sejmik w zakresie kontroli – w taki sposób, aby zadania te nie naruszały uprawnień innych komisji i samej rady/sejmiku [ P. Antkowiak ].

Literatura: P. Antkowiak, Teoria i praktyka przywództwa politycznego na przykładzie bezpośrednich wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Poznań 2016.

Counterliczniki