Komisje samorządowych organów stanowiących i kontrolnych

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

KOMISJE SAMORZĄDOWYCH ORGANÓW STANOWIĄCYCH I KONTROLNYCH – organy wewnętrzne rady gminy/powiatu oraz sejmiku województwa, mające charakter pomocniczy. O celowości ich powołania decyduje rada/sejmik danej jednostki, ustalając jednocześnie przedmiot działania i skład osobowy k. Mogą być powoływane k. stałe – działające przez cały okres kadencji rady/sejmiku oraz k. doraźne – w celu rozwiązywania określonych zadań, wykraczających poza zakres działania k. stałych. W skład k. wchodzą wyłącznie radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego lub wiceprzewodniczących rady/sejmiku. Szczególny status ma → komisja rewizyjna – jedyna powoływana obligatoryjnie, która opiniuje wykonanie budżetu oraz wykonuje zlecone przez radę/sejmik kontrole [ P. Antkowiak ].

Literatura: P. Antkowiak, Teoria i praktyka przywództwa politycznego na przykładzie bezpośrednich wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Poznań 2016.

Counterliczniki