Kontrola zarządcza

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

KONTROLA ZARZĄDCZA – w jednostkach sektora finansów publicznych k.z. stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Jest to definicja legalna określona w ustawie o finansach publicznych. K.z. to zatem o wiele więcej niż tylko tradycyjnie pojmowane prowadzenie → kontroli czy → audytu – to sposób sterowania lub zarządzania jednostką ukierunkowany na realizację celów i zadań przy nałożonych kryteriach legalności, efektywności, oszczędności i terminowości. K.z. wywodzi się z angielskiego terminu internal control odnoszącego się do wewnętrznego mechanizmu sterowania organizacją. Początki k.z. w polskiej administracji związane są z pojęciami kontroli finansowej i → audytu wewnętrznego. Celem k.z. jest zapewnienie: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem [ A. Niedzielski ].

Literatura: Z. Derdziuk, A. Niedzielski, Koordynacyjna funkcja kontrolingu, „Kontrola Państwowa” 2011, nr 6 ■ Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. Kompendium wiedzy (wersja 1.0), [online] http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=ec119301-3422-4b56-af7d-318b470fd973&groupId=764034 [dostęp: wrzesień 2017] ■ A. Szpor, Pojęcie kontroli zarządczej (wybrane aspekty), [online] http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=b43e6d5f-4c5e-42db-b7cb-1251fd16a308&groupId=764034 [dostęp: wrzesień 2017].

Counterliczniki