Krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

KRAJOWY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH – jest elementem Narodowego Programu Zdrowia, stanowiącym podstawę działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce. KPPRPA określa priorytetowe kierunki, obszary i rodzaje działań w tym zakresie wraz ze szczegółowym harmonogramem ich realizacji, cele i sposoby ich osiągania oraz wyznacza podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań na poziomie centralnym i samorządowym. Zaangażowanie zróżnicowanych podmiotów umożliwia prowadzenie kompleksowych działań na rzecz rozwiązywania problemu nadużywania alkoholu. Na KPPRPA składa się pięć obszarów głównych: 1. edukacja zdrowotna, 2. profilaktyka, 3. leczenie, rehabilitacja, ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej, 4. współpraca międzynarodowa, 5. diagnozowanie i badanie zjawisk związanych z nadużywaniem alkoholu, w tym m.in. przemocy w rodzinie. Każdy obszar główny wyznacza szczegółowe cele i kierunki działań. Organem odpowiedzialnym za realizację KPPRPA jest → Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na szczeblu regionalnym i lokalnym uchwalane są odpowiednio wojewódzkie i gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Organ wykonawczy samorządu województwa: 1. odpowiada za przygotowanie, realizację i koordynację projektu wojewódzkiego programu, 2. udziela pomocy merytorycznej podmiotom realizującym zadania objęte programem, 3. współdziała z innymi organami administracji publicznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przeciwdziałanie alkoholizmowi jest jednym z zadań własnych gmin, są one zobowiązane do: zapewnienia pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem; udzielenia pomocy prawnej, psychologicznej i społecznej osobom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym; prowadzenia działań profilaktyczno-informacyjnych i edukacyjno-szkoleniowych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych; wspierania inicjatyw na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; integrowania osób dotkniętych problemem alkoholowym ze środowiskiem lokalnym [ A. Bejma ].

Literatura: M.D. Głowacka, J. Zdanowska, Zdrowie publiczne w Polsce, Warszawa 2013.

Counterliczniki