Mąż zaufania

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

MĄŻ ZAUFANIA – w instytucjach demokratycznych osoba ciesząca się zaufaniem ogółu, czuwająca nad rzetelnością przebiegu zgromadzeń, wyborów (dalej omówienie dotyczy wyborów powszechnych). W Polsce m.z. to przedstawiciel listy kandydatów, reprezentujący ich interesy w czasie głosowania oraz ustalania wyników głosowania. M.z. nie może być kandydat w wyborach lub członek komisji wyborczej (k.wyb.). W odbywających się w Polsce wyborach i referendach pełnomocnik wyborczy k.wyb. ma prawo wyznaczyć po jednym m.z. do każdej obwodowej k.wyb., o ile został tam zarejestrowany kandydat lub lista kandydatów z tego k.wyb. Mężowie zaufania otrzymują od pełnomocnika k.wyb. zaświadczenie przygotowane zgodnie z wzorem Państwowej Komisji Wyborczej zezwalające na wstęp do pomieszczeń k.wyb. oraz przebywanie w lokalu wyborczym. Zadaniem m.z. jest obserwowanie przebiegu wyborów i obliczania głosów ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnego naruszenia procedur. Czynności obwodowej k.wyb. mogą być rejestrowane przez m.z. z wykorzystaniem własnych urządzeń rejestrujących. M.z. przysługuje prawo zgłaszania na bieżąco przewodniczącemu k.wyb. uwag i zastrzeżeń oraz prawo wniesienia uwag do protokołu z przebiegu głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów. M.z. nie może wykonywać żadnych czynności członka k.wyb., np. udzielać wyjaśnień czy pomagać wyborcy niepełnosprawnemu w głosowaniu. Wykonywanie uprawnień m.z. nie może też utrudniać pracy k.wyb., zakłócać powagi głosowania ani naruszać jego tajności. Pełnomocnik wyborczy k.wyb. może także wyznaczyć m.z. przy Państwowej Komisji Wyborczej. [ K.A. Kuć-Czajkowska ].

Counterliczniki