Miasto na prawach powiatu

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

MIASTO NA PRAWACH POWIATU – jednostka samorządu terytorialnego, potocznie określana mianem powiatu grodzkiego lub miejskiego. Pojęcie m.n.p.p. oznacza: 1. lokalną wspólnotę samorządową będącą podmiotem samorządu, 2. terytorium. M.n.p.p. powstały w 1999 r. w wyniku wprowadzenia nowego → podziału terytorialnego kraju. Do miast o tym szczególnym charakterze należą gminy mające status miasta, wykonujące zadania publiczne przynależne nie tylko gminom, ale także powiatom. Organem wykonawczym w m.n.p.p. jest prezydent miasta, organem stanowiącym i kontrolnym rada miasta. Prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100 tys. mieszkańców oraz miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów – chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw powiatu. Uprawnienia m.n.p.p. przysługują również tym miastom, którym nadano taki status przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego kraju na powiaty [ E. Szulc-Wałecka ].

Literatura: B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2009.

Counterliczniki