Milczenie organów administracji publicznej

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

MILCZENIE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – (milczenie administracji) dotyczy tylko spraw wymienionych w przepisach szczególnych, jest specyficznym → postępowaniem administracyjnym: jeżeli po upływie terminu przewidzianego przepisami prawa organ nie wydał decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, uznaje się, że sprawa została załatwiona przez m.a. – w zależności od konstrukcji przyjętej w przepisach prawa administracyjnego może oznaczać wydanie przez organ decyzji pozytywnej (milczenie pozytywne) albo decyzji negatywnej (milczenie negatywne). Decyzja pozytywna (m. pozytywne) jest tożsama z przychyleniem się do wniosku strony we wszystkich zawartych w nim żądaniach. Decyzja negatywna polega natomiast na tym, że m. organu administracji w ciągu okresu przewidzianego dla milczącego załatwienia sprawy traktowane jest równorzędnie z merytorycznym odmownym załatwieniem sprawy (fikcja decyzji negatywnej). Konstrukcja fikcji decyzji negatywnej występuje np. we francuskim porządku prawnym. Przyjęto tam zasadę, że upływ czterech miesięcy od wniesienia podania oznacza decyzję negatywną, od której służy skarga do sądu administracyjnego. Koncepcja fikcji decyzji pozytywnej występuje m.in. w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii. W Polsce przykładem jest regulacja ogólna zawarta w k.p.a. wprowadzająca instytucję „milczącego zakończenia postępowania” i „milczącej zgody”. Przykładowo ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stanowi, że decyzja negatywna powinna być doręczona podmiotowi, który powiadomił właściwy organ administracji publicznej o terminie i miejscu zorganizowania takiej imprezy, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia. Niewydanie decyzji w powyższym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy [ E. Sękowska-Grodzicka ].

Literatura: W. Bochenek, Bezczynność a milczenie organu administracji publicznej, „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 12 ■ P. Dobosz, Milczenie i bezczynność w prawie administracyjnym, Warszawa 2011.

Counterliczniki