Normy ISO

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

NORMY ISO – system międzynarodowych standardów w zakresie wszystkich dziedzin życia, opracowywanych przez International Organization for Standardization – Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Jest to niezależna organizacja pozarządowa, która zrzesza krajowe organizacje normalizacyjne (162). Jej członkowie nie są delegowani przez rządy. Działalność ISO jest finansowana ze środków własnych pochodzących ze składek członkowskich. Istotny element struktury przychodowej ISO stanowią środki pochodzące ze sprzedaży norm ISO, wydawania podręczników, poradników oraz innych periodyków branżowych. Polski Komitet Normalizacyjny jest członkiem ISO od początku jej działania (1947), ma status członka założyciela. ISO jest oficjalną nazwą norm – niezależnie od języka. Pierwszy standard ISO opublikowano w 1951 r. ISO jest globalną siecią, tworzoną przez kilkaset komitetów technicznych i grup roboczych oraz Komitet Główny, w którym po jednym głosie mają kraje członkowskie. Projekty dotyczące nowych norm lub zmian istniejących norm może składać każda organizacja członkowska. Taka propozycja – draft – jest dyskutowana w grupach roboczych, a po uzyskaniu ogólnego konsensusu uzyskuje status project, który podlega zaopiniowaniu – status oficjalnej normy zyskuje, jeśli 3/4 członków Komitetu Głównego zaopiniuje go pozytywnie. Respektowanie norm ISO ma charakter dobrowolny, gdyż organizacja pozarządowa, jaką jest ISO, nie ma prawnej i faktycznej możliwości narzucania oraz egzekwowania ich stosowania. Spełnianie warunków określonych normą ISO jest potwierdzane certyfikatem (w Polsce może on zostać nadany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji). Upowszechnianie norm ISO w polskich urzędach administracji publicznej wiąże się z wdrażaniem systemów zarządzania jakością. Standardy z grupy ISO-9000 reprezentują zbiór dobrych praktyk zarządzania, których celem jest zapewnienie, iż wymagania klienta są spełnione (organizacja dostarcza usługę zgodnie z oczekiwaniami klienta). ISO 9001 to standard zarządzania pozwalający urzędom zaprojektować udokumentowanie sposobów postępowania i ich powtarzalność, co wpływa na jakość świadczonych usług. Na forum ISO opracowano standard IWA 2005, który podaje wytyczne do wdrożenia ISO w administracji. Jest to standard stosowany w administracji na całym świecie [ J. Itrich-Drabarek, K. Mroczka ].

Literatura: T. Borys, P. Rogala, Systemy zarządzania jakością i środowiskiem, Wrocław 2007 ■ Strona internetowa International Organization for Standardization, https://www.iso.org/about-us.htmlWspółczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego, red. M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, S. Mazur, Kraków 2016.

Counterliczniki