Ponaglenie w postępowaniu administracyjnym

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

PONAGLENIE W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM – forma zaskarżenia bezczynności i przewlekłości → postępowania administracyjnego. Wniesienie p. przysługuje tylko stronie postępowania administracyjnego. Strona może skorzystać z prawa wniesienia p. na działanie organu administracji w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w przepisach prawa (→bezczynność) lub prowadzenia postępowania dłużej niż to jest niezbędne do załatwienia sprawy (→przewlekłość). Wnosząc p. strona wskazuje, na czym w jej ocenie polega opieszałość działania organu administracji w konkretnym postępowaniu administracyjnym. P. wnoszone jest do organu wyższego stopnia bezpośrednio lub za pośrednictwem organu winnego zwłoki lub przewlekłości postępowania. Wniesienie p. powoduje przyznanie organowi rozpatrującemu skargę prawa wydania aktu administracyjnego wiążącego organ niższego stopnia w postępowaniu w danej sprawie. Organ rozpatrujący p. w ramach prowadzonego postępowania stwierdza, czy organ pierwszej instancji dopuścił się bezczynności lub przewlekłości postępowania, w przypadku stwierdzenia któregoś z nich – zarządza wyjaśnienie przyczyn ich powstania oraz ustala osoby winne zaistniałej opieszałości/zaniechania. W przypadku, gdy przedmiotem p. jest niezakończone jeszcze postępowanie prowadzone przez organ pierwszej instancji, organ rozpatrujący p. może wyznaczyć w postanowieniu termin dla jego zakończenia. W razie potrzeby organ rozpatrujący p. może też podjąć środki zapobiegające w przyszłości powstawaniu podobnych nieprawidłowości. Od postanowienia wydanego w trybie p. przez organ wyższej instancji służy stronie postępowania skarga od sądu administracyjnego [ E. Sękowska-Grodzicka ].

Literatura: T. Brzezicki, Terminy załatwienia spraw w postępowaniu administracyjnym, LEX/el.2010 ■ Czas w prawie administracyjnym, red. J. Zimmermann, Warszawa 2011.

Counterliczniki