Przeciwdziałanie narkomanii

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII – działania podejmowane przez rządowe instytucje publiczne i organizacje społeczne zmierzające do zapobiegania rozwojowi zjawiska nadużywania środków niedozwolonych. Zakłada opracowanie na szczeblu centralnym → Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, za realizację którego jest odpowiedzialne → Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, a na szczeblu regionalnym i lokalnym: odpowiednio wojewódzkiego i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Stanowią one element wojewódzkich i gminnych strategii na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Ich celem jest zapobieganie powstawaniu i rozszerzaniu zjawiska narkomanii [ A. Bejma ].

Counterliczniki