SMART

From Encyklopedia Administracji Publicznej

SMART – dosł.: sprytny, akronim z jęz. angielskiego odnoszący się do słów: specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Jest to koncepcja stosowana w teorii zarządzania. Odnosi się do sposobu formułowania celu w kontekście tworzenia strategii, programu czy projektu. Wskazuje pięć głównych cech, jakimi powinien charakteryzować się właściwie sformułowany cel. Powinien być on: 1. konkretny (ang. specific), co oznacza jego jasne, jednoznaczne sformułowanie w taki sposób, który umożliwi precyzyjną interpretację zamierzonych dążeń; 2. mierzalny (ang. measurable), co oznacza, że jego realizację można weryfikować za pomocą obiektywnych wskaźników (np. liczbowo, procentowo); 3. osiągalny (ang. achievable), czyli sformułowany w taki sposób, aby przy założonych środkach (np. finansowych i organizacyjnych) można było go skutecznie zrealizować; 4. istotny (ang. relevant) – z punktu widzenia podmiotu, który zadanie realizuje, powinien stanowić wartość dodaną, nową jakość; 5. określony w czasie (ang. time-bound) – należy dokładnie określić ramy czasu przeznaczonego na realizację danego celu, ustanowić harmonogram, z podziałem na etapy oraz wskazać początek i koniec działań. Wyznaczanie celów zgodnie z koncepcją SMART wymaga uważnego przeanalizowania tego, co chcemy osiągnąć. Prawidłowe wyznaczanie celów ułatwia realizację założeń. [K. Tomaszewski]

Literatura: K. Blanchard, Przywództwo wyższego stopnia, Warszawa 2014 ■ R. Walczak, Podstawy zarządzania projektami metody i przykłady, Warszawa 2014 ■ R. K. Wysocki, Zarządzanie projektami w organizacji, Warszawa 2013.

Counterliczniki