Statut województwa

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

STATUT WOJEWÓDZTWA – akt prawa miejscowego zawierający przepisy ustrojowo-organizacyjne obowiązujące na obszarze województwa. S.w. jest uchwalany przez sejmik województwa po uzgodnieniu z prezesem rady ministrów. Przepisy s.w. regulują organizację, zakres i sposób działania województwa. S.w. nie powinien stanowić wprost powtórzenia przepisów ustawy, nie może również zawierać regulacji z nią sprzecznych. Uchwalenie s.w. należy do wyłącznej właściwości sejmiku, który jest w tym zakresie związany przepisami ustawy o samorządzie województwa i ustawami, które przesądzają o jego ustroju. S.w. zawiera regulacje dotyczące organizacji wewnętrznej sejmiku oraz jego komisji i zasad działania komisji rewizyjnej. Reguluje także zasady tworzenia i działania klubów radnych. W s.w. określona jest organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy zarządu województwa, a także kwestia wyboru marszałka, wicemarszałków i pozostałych członków zarządu. Akt ten określa również zasady dostępu mieszkańców do dokumentów oraz korzystania z nich. S.w. podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym (→akty prawa miejscowego stanowione przez województwo) [ S. Kozłowski ].

Literatura: D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2015.

Counterliczniki