Stowarzyszenie rejestrowe

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

STOWARZYSZENIE REJESTROWE – prawna forma organizowania się obywateli (→stowarzyszenie). Do założenia s.r. potrzeba co najmniej siedmiu członków – pełnoletnich obywateli polskich, mających pełnię praw publicznych. Podstawy funkcjonowania określa statut zawierający: nazwę, cele prowadzenia działalności i środki działania, dane dotyczące miejsca podejmowania działalności, sposób nabycia i utratę członkostwa, zasady otrzymywania wynagrodzenia przez członków s.r., zasady wyboru władz, w tym organu nadzoru wewnętrznego (tryb powoływania/odwoływania, kompetencje, sposób reprezentacji oraz warunki określające ważność podejmowanych uchwał), zasady wprowadzania zmian w statucie oraz zasady dotyczące rozwiązania. S.r. podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. S.r. ma osobowość prawną. S.r. musi uzyskać numery REGON i NIP oraz prowadzić bieżącą księgowość, sporządzać roczne sprawozdanie finansowe ze swojej działalności i składać je do właściwego urzędu skarbowego. W zakresie zgodności z przepisami prawa i statutu s.r. jest nadzorowane przez starostę/prezydenta miasta. S.r. może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą, z której zysk powinien być przeznaczony na realizację celów statutowych. Może tworzyć związki stowarzyszeń, składających się z co najmniej trzech s.r. lub innych osób prawnych (za wyjątkiem → fundacji, które nie mogą samodzielnie tworzyć związku stowarzyszeń, ale mogą być członkami wspierającymi) (→organizacja pozarządowa; organizacji pożytku publicznego) [ A. Bejma ].

Literatura: E. Hadrowicz, Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, Warszawa 2016.

Counterliczniki