Szef Służby Cywilnej

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

SZEF SŁUŻBY CYWILNEJ – centralny organ administracji rządowej podlegający bezpośrednio prezesowi rady ministrów, przez niego również powoływany i odwoływany. SSC jest organem właściwym w sprawach → służby cywilnej. Kandydat na stanowisko SSC nie musi należeć do grona urzędników korpusu służby cywilnej. W polskiej administracji rządowej utworzono SSC w 1996 r., następnie organ nie istniał w latach 2006–2009 (w tym czasie jego kompetencje przejął szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów). Obsługę SSC zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Do szczegółowych zadań SSC należy m.in.: czuwanie nad przestrzeganiem zasad służby, kierowanie procesem zarządzania zasobami ludzkimi, gromadzenie informacji o korpusie, przygotowywanie projektów aktów normatywnych, monitorowanie i nadzorowanie wykorzystania środków, planowanie, organizowanie i nadzorowanie szkoleń centralnych, upowszechnianie informacji, prowadzenie współpracy międzynarodowej, tworzenie projektu strategii zarządzania zasobami ludzkimi w korpusie (→ Rada Służby Cywilnej) [ B. Springer ].

Literatura: G. Rydlewski, Służba cywilna w Polsce. Przegląd rozwiązań na tle doświadczeń innych państw i podstawowe akty prawne, Warszawa 2001.

Counterliczniki