Transparentność

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

TRANSPARENTNOŚĆ – jedna z cech → dobrego rządzenia, rozumiana jest jako podejmowanie decyzji i ich egzekucja (rządzenie) w sposób jawny i transparentny, w zgodzie z obowiązującym prawem i procedurami. Obejmuje to zarówno kwestie jawności, jak i przejrzystości funkcjonowania władz publicznych: dostęp do informacji (dokumentów); wiedzę o sposobie podejmowania decyzji oraz o tym, kto je podejmuje; zrozumiałość procedury podejmowania decyzji, np. jasnego podziału kompetencyjnego; konsultacje; obowiązek podania przesłanek czyjegość działania. T. nie może być ograniczona do kwestii dostępu do informacji publicznej (a więc np. udostępniania jej bądź w Biuletynie Informacji Publicznej, bądź na wniosek obywatela) – te działania wiążą się z apektem jawności. Z kolei przejrzystość wiąże się z czytelnością tej informacji oraz jasnym sprecyzowaniem procedur. T. to także np. sytuacja, gdy dany podmiot upublicznia informacje o swoim mieniu czy o procesie stanowienia prawa w taki sposób, że owa informacja jest powszechna, przystępna dla każdego zainteresowanego i pozwala na jej przetworzenie i porównywanie bez specjalistycznej wiedzy [ E. Zielińska ].

Literatura: T. Mering, Pomiar jakości rządzenia (governance), [w:] Nowe idee zarządzania publicznego. Wyzwania i dylematy, red. E.M. Marciniak, J. Szczupaczyński, Warszawa 2017 ■ J. Supernat, Transparentność w funkcjonowaniu instytucji Unii Europejskiej, [w:] Patologie w administracji publicznej, red. D. Kijowski, P. Suwaj, Warszawa 2009.

Counterliczniki