Usługi publiczne

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎polski

USŁUGI PUBLICZNE – usługi świadczone przez państwo jego obywatelom (odbiorcami usług mogą być również osoby prawne mające siedzibę na terenie danego kraju oraz cudzoziemcy przebywający legalnie na jego terytorium), których celem jest interes publiczny i/lub zapewnienie użytkownikom dostępu do dóbr istotnych z punktu widzenia ich kluczowych potrzeb. U.p. mają bardzo zróżnicowany charakter i można je podzielić na trzy obszary: administracyjny, społeczny oraz techniczny. Do obszaru społecznego zaliczymy: opiekę zdrowotną, edukację, pomoc społeczną, kulturę (w tym dostęp do dziedzictwa narodowego), sport, mieszkalnictwo, rynek pracy i bezpieczeństwo publiczne (w tym: wojsko, policja, straż pożarna). W obszarze technicznym wskazać należy przede wszystkim: transport publiczny, telekomunikację, gospodarkę energetyczną, gospodarkę wodną, gospodarkę odpadami i ochronę środowiska. Zadania w zakresie obszaru administracyjnego obejmują m.in: rejestrację danych i wydawanie dokumentów oraz przyznawanie koncesji i zezwoleń. Nową kategorią są od kilku lat tzw. e-usługi, które pozwalają odbiorcom na kontakt internetowy z placówką, np. → Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) czy Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS). U.p. mogą być realizowane bezpośrednio przez podmioty sektora publicznego (np. urzędy), ale możliwy jest również ich outsourcing, w ramach którego administracja publiczna zleca realizację wybranych zadań innej jednostce, organizacjom pozarządowym lub podmiotom prywatnym. (→ urynkowienie usług publicznych) [E. Jaroszewska]

Literatura: O. Lissowski, Usługi publiczne i usługi w interesie ogólnym – koncepcja i niektóre problemy instytucjonalne marketyzacyjnej modernizacji świadczenia usług publicznych w unii europejskiej, „Zeszyty Naukowe Politechniki. Organizacja i Zarządzanie” 2017, nr 74 ■ Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie, red. B. Kożuch, A. Kożuch, Kraków 2011.

Counterliczniki