Zadania publiczne

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

ZADANIA PUBLICZNE – zadania (obowiązki) prawnie nałożone na organy władzy publicznej służące zaspokajaniu potrzeb zbiorowych lub realizujące interes publiczny. Z.p. w tym ujęciu są szczególnym rodzajem działań, do których realizacji zobowiązane są jednostki publiczne. Wykaz z.p. stanowi swoiste zobowiązanie organów władzy wobec społeczeństwa. Immanentną cechą z.p. jest to, że ponoszone na nie wydatki pochodzą ze środków publicznych gromadzonych w sektorze finansów publicznych według odpowiednich reguł solidaryzmu społecznego. Fakt, iż z.p. są zadaniami realizowanymi przez podmioty publiczne (państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje międzynarodowe), implikuje konieczność ich uregulowania w aktach normatywnych. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w ustawach kompetencyjnych odpowiednich organów i instytucji publicznych. Źródłem z.p. jest nie tyle istnienie obiektywnej kategorii dóbr publicznych, ale decyzja ustawodawcy będąca konsekwencją decyzji politycznych. Podział z.p. pomiędzy organy państwowe i samorządu terytorialnego reguluje → zasada pomocniczości (powinny być one realizowane na jak najniższym poziomie władzy i administracji publicznej poprzez organy znajdujące się najbliżej obywateli). Cechami charakterystycznymi z.p. są: obligatoryjność ich realizacji przez wskazane organy, prawna podstawa ich realizacji, zaspokajanie potrzeb zbiorowych lub interesu publicznego (zdeterminowanego poziomem rozwoju ekonomicznego i cywilizacyjnego kraju oraz panującą doktryną społeczną) oraz finansowanie ze środków publicznych. Można wymienić sześć podstawowych z.p.: zapewnienie podaży dóbr publicznych; zapewnienie sprawiedliwego podziału dochodów; zapewnienie warunków do trwałego i stabilnego rozwoju makroekonomicznego gospodarki; zapewnienie poprawnego funkcjonowania mechanizmu rynkowego; oddziaływanie na produkcję dóbr prywatnych, w celu uzyskania pożądanej społecznie ich podaży; zarządzanie majątkiem i finansami państwa. [ T. Strąk ].

Literatura: T. Lubińska, Budżet a finanse publiczne, Warszawa 2010 ■ E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce, Warszawa – Rzeszów 2007 ■ E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2015.

Counterliczniki