Administracja europejska

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

ADMINISTRACJA EUROPEJSKA – jest to ogół instytucji i organów (składający się z komponentów narodowych i unijnych); jednocześnie jest to kompleks złożonych i wzajemnych oraz organizacyjnych, kompetencyjnych i proceduralnych powiązań między administracją UE i administracjami państw członkowskich. A.e. ma charakter dualistyczny – obejmuje dwa rodzaje struktur: administrację pośrednią (tzn. struktury administracji krajowej zaangażowane we współpracę europejską) i administrację bezpośrednią ( → administracja UE). A.e. jest oparta na zasadzie decentralizacji, zakładającej brak hierarchicznego podporządkowania organów krajowych organom unijnym. Duże znaczenie odgrywa kooperacja pomiędzy organami administracji państw członkowskich oraz pomiędzy organami a.e. poszczególnych państw a instytucjami i organami unijnymi. Stosowne postanowienia w tym zakresie zawarte są w prawie unijnym. Na podstawie Traktatu o UE zgodnie z zasadą lojalnej współpracy Unia i państwa członkowskie wzajemnie się szanują i udzielają sobie wzajemnego wsparcia w wykonywaniu zadań wynikających z traktatów. Państwa członkowskie podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne właściwe dla zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z Traktatów lub aktów instytucji Unii [ K. Tomaszewski ].

Literatura: Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2008 ■ Europeizacja administracji publicznej, red. I. Lipowicz, Warszawa 2008 ■ R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski, Europeizacja prawa administracyjnego. System Prawa Administracyjnego, t. 3, Warszawa 2014.

Counterliczniki