Administracja specjalna

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

ADMINISTRACJA SPECJALNA – jedna z form → administracji rządowej w terenie, w postaci wyodrębnionego aparatu administracyjnego o kompetencji specjalnej, niepodlegającego formalnemu przedstawicielowi administracji rządowej w danej jednostce podziału terytorialno-administracyjnego (tzw. organ administracji o kompetencji ogólnej) oraz samorządowi terytorialnemu, przez co ma charakter tzw. administracji niezespolonej. Głównym kryterium wyodrębnienia a.s. jest ściśle określony zakres zadań o charakterze specjalistyczno-technicznym, które trudno byłoby zespolić w ramach organu o kompetencji ogólnej, jak np. administracja górnicza, morska czy celna. W literaturze można spotkać się także z głosami wskazującymi na to, iż motywy tworzenia administracji specjalnej wynikają z chęci zachowania władztwa administracyjnego ze strony aparatu urzędniczego, który zgodnie z teorią wyboru publicznego, dbając o własne interesy, dąży do wzrostu budżetu oraz zadań, czego konsekwencją jest rozrost administracji [ M. Jęczarek ].

Literatura: E. Knosala, Organizacja administracji publicznej: studium z nauki administracji i prawa administracyjnego, Sosnowiec 2005 ■ H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna: zagadnienia ogólne, Warszawa 2004 ■ M. Jełowicki, Organy administracji specjalnej, Warszawa 1990.

Counterliczniki