Akty prawa miejscowego stanowione przez gminę

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ – przepisy obowiązujące na terenie gminy wydane na podstawie upoważnienia ustawowego przez organy do tego uprawnione, tj. organy gminnego samorządu terytorialnego (→ prawo miejscowe). Organom gminy przysługuje prawo stanowienia a.p.m. oraz aktów prawnych niezawierających przepisów powszechnie obowiązujących w granicach posiadanych kompetencji i zgodnie z delegacją wynikającą z aktów wyższego rzędu. A.p.m. mają moc powszechnie obowiązującą, a zasięg ich obowiązywania jest terytorialnie ograniczony do obszaru danej gminy. Prawo miejscowe jest stanowione przez radę gminy w formie uchwał na podstawie upoważnień ustawowych. Rada gminy uchwala przepisy dotyczące: wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych; organizacji urzędów i instytucji gminnych; zasad zarządu mieniem gminy; zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej; spraw porządkowych związanych z koniecznością ochrony życia, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. W sytuacjach niezbędnych do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz w celu zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, w zakresie nieuregulowanym w ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, które mogą przewidywać karę grzywny za ich naruszenie, wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. Wyjątkowo, w przypadkach niecierpiących zwłoki, przepisy porządkowe może wydawać organ wykonawczy – wójt/burmistrz/prezydent miasta, w formie zarządzenia. Dalsze obowiązywanie takiego zarządzenia uzależnione jest od zatwierdzenia na najbliższej sesji rady gminy, w przeciwnym przypadku traci ono moc. A.p.m. stanowione przez gminę podlegają opublikowaniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. (→ ogłaszanie aktów prawa miejscowego) [ S. Kozłowski ].

Literatura: D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2015.

Counterliczniki