Akty prawa miejscowego stanowione przez samorządowe województwo

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 15:46, 16 May 2018 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ SAMORZĄDOWE WOJEWÓDZTWO – przepisy obowiązujące na terenie województwa wydane na podstawie upoważnienia ustawowego przez organy do tego uprawnione, tj. organy wojewódzkiego samorządu terytorialnego (→ prawo miejscowe). A.p.m. stanowione przez województwo obowiązują na obszarze województwa lub jego części. Organem właściwym do ich wydawania jest → sejmik województwa na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach. A.p.m. są stanowione przez sejmik województwa w formie uchwał. Sejmik tworzy prawo w zakresie spraw: wymagających uregulowania w statucie województwa; budżetu województwa; podatków i opłat określonych w innych ustawach; zasad gospodarowania mieniem województwa oraz zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Organy województwa nie mają kompetencji w zakresie stanowienia przepisów porządkowych, co odróżnia je od gminy i powiatu. Zasady oraz tryb ogłaszania a.p.m. przez województwo określa ustawa. A.p.m. stanowione przez województwo podlegają opublikowaniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym (→ akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy administracji rządowej; ogłaszanie aktów prawa miejscowego) [ S. Kozłowski ].

Literatura: B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2016.

Counterliczniki