Asystent wójta/burmistrza/prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 14:43, 16 May 2018 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

ASYSTENT WÓJTA/BURMISTRZA/PREZYDENTA MIASTA, STAROSTY, MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA – do września 2017 r. stanowisko w jednostkach samorządu terytorialnego, wprowadzone ustawą o pracownikach samorządowych z 2008 r. jako odrębna kategoria (asystenci i → doradcy), wyłącznie w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (obecnie zlikwidowane). Było to stanowisko mające specjalne umocowanie – chociaż ustawa nie precyzowała zakresu obowiązków, które mogą być powierzane a., to uznawano, że podstawowym jego zadaniem jest merytoryczne, a przede wszystkim organizacyjne wsparcie wójta/burmistrza/prezydenta miasta, starosty czy marszałka województwa. W odniesieniu do grupy zatrudnionych asystentów i doradców stosowano nieformalne określenie „gabinet polityczny”. Byli oni zatrudniani na czas pełnienia funkcji przez odpowiednio wójta/burmistrza/prezydenta miasta, starostę lub marszałka. Liczba zatrudnionych w tym charakterze była limitowana – obowiązywał łączny limit na oba rodzaje stanowisk w danym urzędzie. A. byli zatrudniani na podstawie umowy o pracę. Do stanowiska a. nie stosowano obowiązujących innych pracowników samorządowych zasad odbycia służby przygotowawczej, złożenia ślubowania, uzyskania okresowej oceny czy zakazu wykonywania zajęć pozostających w sprzeczności z zajmowanym stanowiskiem [ P. Antkowiak ].

Literatura: B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2016.

Counterliczniki