Bezczynność administracji publicznej

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 09:12, 17 May 2018 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

BEZCZYNNOŚĆ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (bezczynność organu administracji publicznej) – postępowanie organu administracji publicznej polegające na zaniechaniu czynności, gdy stan faktyczny w połączeniu ze stanem prawnym tego od niego wymaga. Za b.o.a.p. w → postępowaniu administracyjnym uznaje się sytuacje: 1. gdy organ w prawnie ustalonym terminie nie podjął żadnych czynności w sprawie (zarówno brak działania, jak i odmowa podjęcia czynności); 2. gdy organ w trakcie prowadzonego już postępowania, mimo istnienia ustawowego obowiązku, nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub innego aktu. Dla określenia, czy organ administracji jest „bezczynny” w rozpatrywaniu danej sprawy, istotny jest okres wyznaczony w przepisach na przeprowadzenie danej czynności w konkretnej sprawie. Przekroczenie określonego terminu dla wykonania czynności lub niepodjęcie jej w określonym w przepisach czasie (np. brak rozstrzygnięcia danej sprawy przez wydanie kończącej sprawę decyzji administracyjnej, postanowienia czy innego aktu) oznacza b.o. Termin wyznaczony na załatwienie sprawy zależy od stopnia jej skomplikowania. Sprawa, którą można rozstrzygnąć na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę wraz z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów i dowodów powszechnie znanych z urzędu organowi administracji, powinna być załatwiana bez zbędnej zwłoki. Jeśli sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, to termin na załatwienie sprawy wynosi jeden miesiąc, a w szczególnych przypadkach sprawy bardziej skomplikowanej – nie więcej niż dwa miesiące liczone od dnia wszczęcia postępowania. W postępowaniu odwoławczym organ na załatwienie sprawy ma jeden miesiąc liczony od dnia otrzymania odwołania. Jednak do powyższych terminów nie są wliczane okresy dokonywania przewidzianych prawem czynności, zawieszenia postępowania czy opóźnień spowodowanych z winy strony. Do biegu terminu nie zalicza się też okresu trwania mediacji, o ile taka wystąpiła w danym postępowaniu. Strona postępowania może przeciwko organowi administracji, który dopuścił się b., wnieść → ponaglenie w trybie instancyjnym [ E. Sękowska-Grodzicka ].

Literatura: J. Borkowski, Prawne problemy bezczynności i przewlekłości w działaniu administracji, [w:] Wpływ UE i Rady Europy na postępowanie administracyjne w Czechach i Polsce, red. M. Harakova, M. Tomaszek, Berno 2010 ■ K. Samulska, Zasada szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim, Warszawa 2017 ■ J. Zimmerman, Prawo administracyjne, Warszawa 2010.

Counterliczniki