Bezpieczeństwo publiczne

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 09:22, 17 May 2018 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – w ujęciu materialnym zapewnia stabilne funkcjonowanie ogółu obywateli w państwie, na co składa się całość stosunków społecznych, prawnych i organizacyjnych służących ograniczeniu ryzyka zagrożenia dla funkcjonowania organizacji państwowej i realizacji jej interesów, umożliwiając normalny, swobodny jej rozwój. Formalną gwarancją utrzymania tego stanu są normy prawne, a instytucjonalną – kompetentne organy państwa. Pojęcie to obejmuje zatem rozlegle rozumiane bezpieczeństwo ogółu obywateli państwa – zarówno bezpieczeństwo każdego człowieka, jego życia, zdrowia, mienia, realizacji praw podmiotowych, jak i wszelkich form życia zbiorowego w organizacji państwowej, w której współżyją ludzie, czyli także bezpieczeństwo wszelkich instytucji publicznych i organizacji społecznych, prywatnych itp. W drugim ujęciu b.p. odnosi się do systemu ochrony, czyli systemu działań organizacyjnych i uprawnień do stosowania środków przymusu przez wyspecjalizowane instytucje państwowe, w celu zapewniania stanu określonego powyżej. B.p. jest ściśle związane z terminem → porządek publiczny. B.p. oznacza wszelkie przejawy braku jakichkolwiek niebezpieczeństw w życiu pewnej wspólnoty ludzi. Obejmuje bezpieczeństwo w komunikacji, w ruchu drogowym, kolejowym, wodnym oraz powietrznym, także brak zagrożeń związanych z katastrofami, klęskami żywiołowymi, epidemiami, a wreszcie brak zagrożeń spowodowanych przestępczym działaniem człowieka skierowanym przeciwko życiu, zdrowiu jednostki czy też przeciwko mieniu. Nie da się wyliczyć wszystkich zagrożeń bezpieczeństwa, które mogą wystąpić w życiu. Na skutek rozwoju cywilizacyjnego pojawiają się coraz to nowe stosunki społeczne, niosące nowe, nieznane dotychczas stany zagrożenia dla poszczególnych jednostek czy też dla całego społeczeństwa. Ogólne sformułowanie „bezpieczeństwo” odnosi się zatem do wszelkich stanów braku zagrożenia – i tych, które dzisiaj potrafimy szczegółowo wymienić, i tych, które dopiero się pojawią w bliższej lub dalszej przyszłości. Pojęcie b.p. jest ściśle związane z funkcjonowaniem człowieka i różnych struktur społecznych w ramach instytucji państwa, dlatego też w rozumieniu węższym występuje także w przepisach prawnych, lecz wyrażane jest raczej za pomocą precyzyjniejszego określenia – bezpieczeństwo państwa [ A. Misiuk ].

Literatura: A. Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa 2008 ■ S. Pieprzny, Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, Rzeszów 2007.

Counterliczniki