Budżet samorządu województwa

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 21:08, 15 February 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

BUDŻET SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA – roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów województwa samorządowego. B.s.w. uchwala sejmik województwa w formie uchwały budżetowej, która stanowi podstawę gospodarki finansowej województwa w danym roku budżetowym. Inicjatywę w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej ma wyłącznie organ wykonawczy – zarząd województwa. Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej określa sejmik województwa. B.s.w. jest planem kasowym, a zatem obejmuje planowane wpływy (dochody i przychody) oraz wydatki i rozchody. B.s.w. obejmuje: plan dochodów, plan wydatków, plan przychodów i rozchodów oraz wyniki budżetu. W planie dochodów b.s.w. wyszczególnia się, w układzie działów, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA. W planie wydatków b.s.w. wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W planie wydatków wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków na poszczególne grupy. Ujęte w b.s.w. dochody i przychody stanowią ich prognozowaną wartość, a wydatki i rozchody nieprzekraczalny limit. Uchwałę budżetową sejmiku województwa podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego. Głównymi dochodami województw są: podatek dochodowy od osób prawnych, subwencja ogólna oraz dotacje na inwestycje. Wydatki województw przeznaczane są przede wszystkim na: transport, administrację publiczną oraz kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego (→ dochody samorządu województwa, budżet obywatelski) [ T. Strąk ].

Literatura: T. Lubińska, Budżet a finanse publiczne, Warszawa 2010 ■ S. Owsiak, Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Warszawa 2017 ■ L. Patrzałek, Finanse samorządu województwa w systemie finansów publicznych w Polsce, Warszawa 2005.

Counterliczniki