Budżetowa nadwyżka

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 10:47, 17 May 2018 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

BUDŻETOWA NADWYŻKA – dodatnia różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi. Ujemna różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi to DEFICYT BUDŻETOWY. Wielkość b.n. (d.b.) określana jest corocznie w ustawie budżetowej (w przypadku budżetu państwa) lub w uchwale budżetowej (w przypadku budżetu jednostek samorządu terytorialnego). W ustawie o finansach publicznych zdefiniowano nadwyżkę/deficyt: 1. sektora finansów publicznych – dodatnia różnica między dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi, ustalona dla okresu rozliczeniowego; 2. budżetu państwa – dodatnia różnica między dochodami a wydatkami budżetu państwa; 3. budżetu środków europejskich – dodatnia różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu środków europejskich; 4. budżetu jednostki samorządu terytorialnego – dodatnia różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku budżetu jednostek samorządu terytorialnego można dodatkowo zdefiniować nadwyżkę operacyjną (bieżącą) jako dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o b.n. z lat ubiegłych i wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Co do zasady jednostki samorządu terytorialnego powinny zatem wykazywać nadwyżkę operacyjną. B.n. z lat ubiegłych może być przeznaczona na sfinansowanie potrzeb pożyczkowych lub wydatków budżetowych [ T. Strąk ].

Literatura: T. Lubińska, Budżet a finanse publiczne, Warszawa 2010 ■ S. Owsiak, Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Warszawa 2017 ■ T. Uryszek, Dług skarbu państwa jako źródło finansowania deficytu budżetowego, Warszawa 2010.

Counterliczniki