CAF (Common Assessment Framework), Wspólna Metoda Oceny

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

CAF (Common Assessment Framework), Wspólna Metoda Oceny – model kompleksowego zarządzania jakością organizacji publicznych opracowany przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością (EFQM), Europejski Instytut Administracji Publicznej oraz wyższe uczelnie o profilu administracyjnym. Jest to aktualnie najpopularniejszy w UE model samooceny organizacji publicznych. CAF opiera się na założeniu, że osiągnięcie pożądanych rezultatów działań organizacji, obywateli/konsumentów, pracowników i społeczeństwa zależy od jakości przywództwa wpływającego na politykę i strategię pracowników, relacje międzyludzkie, zasoby i procesy. Zgodnie z CAF organizację poddaje się jednoczesnemu oglądowi z różnych punktów widzenia, w ramach kompleksowego procesu analizy jej potencjału oraz wyników działalności. Model CAF obejmuje dziewięć kryteriów: 1. przywództwo, 2. strategia i planowanie, 3. pracownicy, 4. partnerstwo i zasoby, 5. procesy, 6. wyniki w relacjach z klientami/obywatelami, 7. wyniki w relacjach z pracownikami, 8. wyniki odpowiedzialności społecznej, 9. wyniki kluczowe. Kryteria od pierwszego do piątego dotyczące potencjału organizacji określają, czym dana organizacja zajmuje się i w jaki sposób podchodzi do osiągnięcia wyników. Kryteria od szóstego do dziewiątego dotyczą osiąganych wyników. Dla każdego z wymienionych kryteriów przypisana jest lista podkryteriów pozwalających na szczegółową diagnozę systemu zarządzania organizacji oraz identyfikację obszarów wymagających usprawnień [ T. Strąk ].

Literatura: T. Buchacz, S. Wysocki, Zarządzanie jakością w administracji – europejskie wzorce, polskie doświadczenia, [w:] Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2008 ■ M. Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Warszawa 2011 ■ Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę, KPRM, Warszawa 2013.

Counterliczniki