Centrum Obsługi Administracji Rządowej

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 21:15, 15 February 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (COAR; wcześniej Centrum Usług Wspólnych) – instytucja gospodarki budżetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialna za kompleksową obsługę KPRM, działa od 2011 r. Jednostka ta pełni funkcję centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz realizuje szereg usług wparcia na poziomie centralnym dla sektora rządowego, w tym zadań związanych z zarządzaniem majątkiem. Funkcję organu założycielskiego dla COAR pełni szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podstawowy zakres działalności COAR obejmuje: usługi, dostawy oraz roboty budowlane na rzecz KPRM, wykonywane w celu zapewnienia realizacji zadań publicznych przez KPRM w zakresie: 1. zarządu, gospodarowania i administrowania mieniem, obsługi administracyjnej, gospodarczej i technicznej, w tym administrowania systemem i siecią teleinformatyczną, w tym służącą do przetwarzania informacji niejawnych, inwestycji i remontów, zamówień publicznych, wydawnictw i poligrafii, zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz innych uprawnionych osób, zapewnienia bazy szkoleniowo-konferencyjnej dla rządu oraz administracji rządowej, a w zakresie niewykorzystanym na cele szkoleniowo-konferencyjne świadczenia usług wypoczynkowych (z tym że usługi szkoleniowo-konferencyjne stanowić będą dominujący w przedziale roku budżetowego zakres działania); 2. finansowania lub dofinansowania środków trwałych w budowie, zakupu środków trwałych oraz remontów; 3. prowadzenia wspólnych lub centralnych zamówień publicznych zgodnie z prawem zamówień publicznych oraz świadczenia usług wspólnych wynikających z tych zamówień. COAR może także prowadzić działalność na rzecz podmiotów innych niż KPRM jako tzw. działalność dodatkową. Działalność COAR ma charakter odpłatny [ K. Mroczka ].

Literatura: Strona internetowa Centrum Obsługi Administracji Rządowej, https://centrum.gov.pl/o-nas/ [dostęp: styczeń 2020]. 

Counterliczniki