Dochody gminy

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 14:51, 17 May 2018 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

DOCHODY GMINY – środki finansowe będące dochodami własnymi gminy, pochodzące z subwencji ogólnej oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Źródłem d.gm. mogą być też środki pochodzące z budżetu UE i środki przekazane z innych źródeł na mocy prawa. D.gm. sklasyfikowane zostały w kilka grup: wpływy z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (np. podatek od nieruchomości, rolny, leśny), wpływy z pobieranych opłat (np. skarbowej, targowej, uzdrowiskowej), udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa, w tym w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy oraz w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych z siedzibą na terenie gminy, a niemających osobowości prawnej. D.gm. są środki pochodzące z majątku gminy oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, ponadto dochody pozyskane przez ich jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych gminy (→ budżet gminy) [ M. Chałupczak-Styczeń ].

Literatura: A. Borodo, Dochody jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustawy z 13.XI. 2003 r, Toruń 2004 ■ A. Hanusz, A. Niezgoda, P. Czerski, Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2009.

Counterliczniki