Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (GIODO) – działający w latach 1997 - 2018 organ administracji państwowej zajmujący się ochroną danych osobowych (o.d.o.). Nadzorował przy pomocy Biura Generalnego Inspektora Danych Osobowych podmioty zajmujące się przetwarzaniem danych obywateli, prowadził działalność edukacyjną (np. organizując konferencje naukowe) oraz współpracował z organami o.d.o. innych państw i z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych. Generalnego Inspektora powoływał na czteroletnią kadencję sejm za zgodą senatu, spośród niekaranych obywateli polskich stale zamieszkujących na terytorium RP, którzy wyróżniali się wysokim autorytetem moralnym oraz mieli wyższe wykształcenie prawnicze i doświadczenie zawodowe z obszaru o.d.o. Do kompetencji GIODO należały: kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami ustawy; wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów z zakresu o.d.o.; prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji, a także udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach danych i zarejestrowanych administratorach bezpieczeństwa informacji; opiniowanie projektów aktów normatywnych z zakresu o.d.o.; inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia o.d.o.; uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką o.d.o. Jeśli nastąpiło stwierdzenie naruszenia przepisów o o.d.o., Generalny Inspektor z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, w drodze decyzji administracyjnej, nakazywał przywrócenie stanu zgodnego z prawem. W przypadku uznania, że dany czyn nosił znamiona przestępstwa, GIODO zawiadamiał o tym odpowiednie organy ścigania [M. Szczegielniak].

Literatura: P. Barta, P. Litwiński, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2016 ■ M. Kawecki, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jako centralny organ administracji państwowej, ,,Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych. ICT Law Review”2013, nr 1 ■ X. Konarski, G. Sibiga, Organ do spraw ochrony danych osobowych, [w:] Prawo reklamy i promocji, red. E. Traple, Warszawa 2007.

Counterliczniki