Janosikowe

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

JANOSIKOWE – potoczna nazwa subwencji wyrównawczej przekazywanej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego charakteryzujących się gorszą sytuacją finansową niż średnia krajowa. Jest to tzw. mechanizm poziomej redystrybucji dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wprowadzony w 2003 r. podatek naliczany z nadwyżki dochodów jednostki względem średniej krajowej. Wpłaty mają charakter obowiązkowy i są dokonywane do budżetu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego mające wyższe niż przeciętne dochody, stanowią część rezerwy celowej generującej wysokość subwencji ogólnej – która z kolei jest przekazywana proporcjonalnie do potrzeb jednostkom mającym niższe niż średnia krajowa dochody. Wysokość j. jest obliczana na podstawie danych pochodzących sprzed dwóch lat w stosunku do bieżącego roku budżetowego. W przypadku gmin uwzględniane są dochody z podatków lokalnych oraz wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych. Na poziomie powiatów i województw za wskaźniki wpływające na wysokość j. przyjmuje się wyłącznie wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych. Część wyrównawcza subwencji ogólnej finansowana z wpływów do budżetu państwa z tytułu j. ma na celu zmniejszenie stopnia dysproporcji dochodów jednostek samorządu terytorialnego i różnic w ich rozwoju gospodarczymW 2019 r. łączne wpłaty z tego tytułu wyniosły prawie 2,6 mld zł (najwięcej na szczeblu powiatowym – niemal 1,4 mld zł). [ M. Chałupczak-Styczeń ].

Literatura: A. Borodo, Dochody jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustawy z 13.XI. 2003 r, Toruń 2004 ■ A. Sekuła, System subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce: dysfunkcje i pożądane kierunki racjonalizacji, Gdańsk 2016.

Counterliczniki