Kadencyjność

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 15:18, 18 May 2018 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

KADENCYJNOŚĆ – zasada sprawowania funkcji publicznej lub urzędu przez ustalony z góry maksymalny czas – na okres → kadencji; udzielenie danemu organowi, w konkretnym składzie personalnym, pełnomocnictw na określony czas. Zasada kadencyjności jest uznawana w systemach demokratycznych za konieczny element przedstawicielskiego charakteru parlamentu / organów stanowiących, ale i wybieralnych organów wykonawczych. Jej stosowanie oznacza periodyczność sprawowania mandatu – demokratyczne wybory legitymizują władzę, równocześnie jednak limitują ją czasowo i w ten sposób czynią odwracalną (→ rozwiązanie organu stanowiącego) [ M. Kaczorowska ].

Literatura: K. Grajewski, Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego, Warszawa 2009 ■ A. Ławniczak, M. Masternak-Kubiak, Zasada kadencyjności Sejmu: wybrane problemy, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 3.

Counterliczniki