Komitety rządowe

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎polski

KOMITETY RZĄDOWE – zespoły robocze o charakterze kolektywnym i wewnętrznym, powołane przez rząd jako ciała pomocnicze, uzgodnieniowe i opiniodawcze, mające na celu: 1. odciążenie rządu (→ rady ministrów) od podejmowania decyzji poprzez ich przygotowanie i uzgodnienie przed ostatecznym przyjęciem przez rząd; 2. dokonywanie uzgodnień polityk i prawodawstwa pomiędzy → ministerstwami; 3. dokonywanie ocen proponowanych interwencji publicznych pod kątem skutków społecznych i ekonomicznych (→ ocena skutków regulacji). Kom.rz. najczęściej mają charakter problemowy – są bądź stałe, bądź powoływane do załatwienia określonej sprawy. Najważniejszą rolę odgrywają kom.rz. o kompetencji generalnej. Przykładami kom.rz. o charakterze generalnym były: Komitet Spraw Politycznych – w II RP, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów – w II RP, PRL oraz obecnie. Inne współczesne kom.rz. o charakterze generalnym to: Komitet Stały Rady Ministrów, Komitet Spraw Obronnych Rady Ministrów czy Komitet ds. Europejskich. Kom.rz. są najczęściej powoływane przez sam rząd lub premiera. W praktyce rządów europejskich najczęściej spotykane są komitety do spraw: ekonomicznych, społecznych, polityki regionalnej, obrony, bezpieczeństwa i porządku, spraw europejskich i integracji, a także komitety, o których mówi się jako o „małej radzie ministrów”, np. złożone z pierwszych zastępców ministra – sekretarzy stanu, obradujących pod przewodnictwem wybranego ministra, wicepremiera lub szefa urzędu obsługującego prace rządu. [D. Długosz]

Literatura: J. Blondel, F. Müller-Rommel, Cabinets in Eastern Europe, Basingstoke 2001 ■ Rządy w państwach Europy, red. E. Zieliński, I. Bokszczanin, t. 1–4, Warszawa 2003 – 2007.

Counterliczniki