Koprodukcja usług publicznych

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 21:44, 15 February 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

KOPRODUKCJA USŁUG PUBLICZNYCH – bezpośrednie zaangażowanie obywateli, jako równorzędnych partnerów, w proces planowania, projektowania, dostarczania i ewaluacji usług publicznych. Celem k. jest poprawa jakości usług publicznych poprzez ich dostosowanie do potrzeb i oczekiwań artykułowanych przez odbiorców, tj. obywateli. Idea k. wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i pierwotnie sprowadzała się do bezpośredniego angażowania obywateli lub klientów sektora publicznego czy prywatnego w produkcję usług (lata siedemdziesiąte XX w.). Współcześnie nastąpiło przejście od tradycyjnego modelu akcentującego pełną i wyłączną odpowiedzialność sektora publicznego za podaż usług publicznych w kierunku traktowania k. jako podejścia bazującego na współpracy administracji publicznej z obywatelami i wymagającego istotnego wkładu obu stron. Redefinicja spowodowała zmianę roli obywatela – od konsumenta usług publicznych oferowanych przez administrację, do aktywnego zaangażowania w proces planowania, projektowania, dostarczania i ewaluacji usług publicznych [ E. Szulc-Wałecka ].

Literatura: S.P. Osborne, The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance, Londyn 2010 ■ Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, red. A. Olech, Warszawa 2011 ■ Together for Better Public Services: Partnering with Citizen and Civil Society, OECD 2011.

Counterliczniki