Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 17:31, 1 January 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎polski

KRAJOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO – (KRBRD) to międzyresortowy organ pomocniczy rady ministrów w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego działający przy ministrze właściwym ds. transportu, który określa kierunki oraz koordynuje działania administracji rządowej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do zadań KRBRD należy w szczególności: proponowanie kierunków polityki państwa; opracowywanie programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na podstawie propozycji przedstawianych przez właściwych ministrów i ocena ich realizacji; inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów międzynarodowych; inicjowanie: badań naukowych, kształcenia kadr administracji publicznej, współpracy zagranicznej oraz działalności edukacyjno-informacyjnej; współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi; analizowanie i ocena podejmowanych działań; ustalanie, co najmniej raz na trzy lata, średnich kosztów społeczno-ekonomicznych wypadku drogowego, w którym jest zabity bądź w którym osoba doznała obrażeń ciała. W skład KRBRD wchodzą: przewodniczący – minister właściwy ds. transportu, zastępcy przewodniczącego: sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie właściwym ds. wewnętrznych, sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie właściwym ds. transportu, sekretarz wskazany przez ministra właściwego ds. transportu oraz członkowie wskazani przez: prezesa rady ministrów spośród wojewodów, ministra obrony narodowej, ministra sprawiedliwości oraz ministrów właściwych ds.: administracji publicznej, budżetu, finansów publicznych, gospodarki, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, oświaty i wychowania, środowiska, transportu, wewnętrznych, pracy oraz Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Pożarnej, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Rada wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekretariatu będącego wewnętrzną jednostką organizacyjną ministra właściwego ds. transportu. W pracach KRBRD mogą wziąć udział z głosem doradczym: przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowy zakres działalności obejmuje problematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego, pracownicy naukowi wyższych uczelni lub jednostek badawczo-rozwojowych oraz niezależni eksperci. (→ wojewódzka rada bezpieczeństwa ruchu drogowego) [M. Jurgilewicz]

Literatura: W. Kotowski, Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Warszawa 2011 ■ Prawne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego, red. M. Jurgilewicz, Z. Nowakowski, J. Rajchel, K. Rajchel, Warszawa 2011.

Counterliczniki